Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30 น.-17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ และบริการวันหยุดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า จะออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
นอกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 ดังนี้
ตารางออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ พื้นที่การรับชำระภาษี วัน เดือน ปี เวลา สถานที่
1 บ้านสร้างช้าง   หมู่ที่ 7 22-ก.พ.-64 09.00 - 14.00 น. ศาลาประชาคม ม.7
2 บ้านคำหมี          หมู่ที่ 8 23-ก.พ.-64 09.00 - 14.00 น. ศาลาประชาคม ม.8
3 บ้านคูขาด       หมู่ที่  2 24-ก.พ.-64 09.00 - 14.00 น. ศาลาวัดบ้านคูขาด
4 บ้านคูขาด       หมู่ที่  3 25-ก.พ.-64 09.00 - 14.00 น. ศาลาวัดบ้านคูขาด
5 บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1,10 1-มี.ค.-64 09.00 - 14.00 น. ศาลาประชาคม ม.1
6 บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 2-มี.ค.-64 09.00 - 14.00 น. อบต.หนองเหล่า
7 บ้านโพนเมือง   หมู่ที่ 4,5 3-มี.ค.-64 09.00 - 14.00 น. ศาลาวัดบ้านโพนเมือง
8 บ้านป่าก่อ       หมู่ที่ 6 4-มี.ค.-64 09.00 - 14.00 น. ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 6
9 บ้านป่าก่อ       หมู่ที่ 9 5-มี.ค.-64 09.00 - 14.00 น. ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 9
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564