Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง

ตำบลหนองเหล่า  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

*****************************

 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  1.  โครงการขุดลอกลำห้วยหนองแข้บ้านโพนเมือง  หมู่ที่  5 

               

เริ่มต้นจากที่นานายจันทร์  ศรีมา  ถึงที่นายสุดี  บุญสมัย

 

 - ปากลำห้วยกว้าง 2.50 เมตร  ก้นลำห้วยกว้าง  1.50  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  ยาว  1,850  เมตร

ปริมาตรดินขุด  5,550  ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด)  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย

งบประมาณตั้งไว้  197,800.-  บาท  (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

 

            2. 

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านคูขาด หมู่ที่  2 

 

เริ่มต้นจากสามแยกที่นายณรงค์  สารบูรณ์  ถึงที่นายเรียน  ทองไทย

 

 - ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง  6  เมตร  ยาว  1,150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  ปริมาตรดินถม

2,070  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย

งบประมาณตั้งไว้  130,600.-  บาท  (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)

 

            3.

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านป่าก่อ หมู่ที่  9 

 

เริ่มต้นจากที่นานายอำคา  บุญโสม  ถึงที่นานายเจียง  บริสุทธิ์

 

 - ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง  6  เมตร  ยาว  1,260 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.33 เมตร  ปริมาตรดินถม

2,495  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย 

 

 - วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00  เมตร  จำนวน 1 จุด ๆ ละ 7 ท่อน พร้อม

เทคอนกรีตรองพื้นท่อ  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย

งบประมาณตั้งไว้  153,200.-  บาท  (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)

 

            4. 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพนเมือง หมู่ที่  4 

 

เริ่มต้นจากที่นานายทองดา  สืบสิงห์  ถึงที่นานายคาร  จำปาเงิน

 

 - ถนนเดิมกว้าง  4  เมตร  ยาว  435 เมตร ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง  6  เมตร ยาว  730  เมตร

หนาเฉลี่ย 0.38  เมตร  ปริมาตรดินถม  1,004  ลูกบาศก์เมตร

 

 - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว 730  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 365 

ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย    พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย

งบประมาณตั้งไว้  110,500.-  บาท  (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)

 

                                                                                                                /ผู้มีสิทธิ

 

 

-2-

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร

   ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน    ในวงเงินไม่น้อยกว่า  50%  ของวงเงินที่จะจ้างทำเสร็จในสัญญาเดียว      

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  22  พฤษภาคม  2556  ระหว่างเวลา 10.00  น. ถึง 12.00  น. ณ สถานที่ก่อสร้างแต่ละโครงการ 

สำหรับผู้ที่ไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเวลาที่กำหนดถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างและรายละเอียดเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว  และจะนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างมาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มิได้

                กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  10 -  27 พฤษภาคม  2556     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.   และยื่นซองสอบราคา ในวันที่   23  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2556  เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.  ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า    ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556    ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา  09.00  .  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   500.- บาท  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล                  หนองเหล่า  ระหว่างวันที่  10 -  27 พฤษภาคม  พฤษภาคม  2556   สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4523-1012                 ในวันเวลาราชการ  หรือ  www.tambonnonglao.go.th

 

                             ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  พฤษภาคม  .. 2556

 

 

 

 

 

 

(นายบุญนำ    ชินทวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2556

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th