Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30 น.-17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ และบริการวันหยุดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 (12 ม.ค. 2564)  
ประกาศบัญชีราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (06 ม.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 ม.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (04 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (04 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (14 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (07 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (02 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (02 ธ.ค. 2563)
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห... (12 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2563 (05 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการ... (05 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (03 พ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (02 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (29 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2... (22 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (22 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเ... (22 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (20 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (15 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนปร... (28 ต.ค. 2563)  

โครงการกำจัดวัชพืขในห้วย ... (27 ส.ค. 2563)  

โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำว... (27 ส.ค. 2563)  

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถ... (27 ส.ค. 2563)

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ... (27 ส.ค. 2563)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู... (27 ส.ค. 2563)

"โครงการวันลอยกระทงประจำป... (27 ส.ค. 2563)

"โครงการปั่นจักรยาน สร้าง... (17 ส.ค. 2563)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"โครงการ... (16 ส.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (17 ก.ค. 2563)

ประชุมพนักงานประจำเดือน พ... (10 ก.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ... (11 พ.ย. 2562)

งานบุญกฐินปลอดเหล้า (18 ต.ค. 2562)

โครงการให้ความรู้เรื่องผล... (25 ก.ย. 2562)

โครงการให้ความรู้เรื่องผล... (25 ก.ย. 2562)

โครงการให้ความรู้ เรื่องผ... (25 ก.ย. 2562)

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่าพัฒนาศักยภาพเด็... (02 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโพนเมือง - หนองชล บ้านโพนเมือง ... (03 เม.ย. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าก่อ - ศรีสุข บ้านป่าก่อ หมู่... (03 เม.ย. 2563)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ต.ค. 2561)  
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (08 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จุดที่... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นบ้านนา... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้น... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรประจำตำบลหนองเหล่า (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หนองเหล่า (15 ธ.ค. 2558)
ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านโพนเมือง ด้วยวิธีการทาง... (11 พ.ย. 2558)
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ 2558 (07 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ (24 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (27 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำหนองขาม หมู่ที่ 4 (27 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 2 (20 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ... (08 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างถนนดิน หมู่ 8 และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 (26 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศา... (05 ก.พ. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th