Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 17 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอเขื่องใน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับ อำเภอเขื่องใน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอเขื่องใน ประมาณ 9 กิโลเมตร บนถนนเขื่องใน – ม่วงสามสิบ (ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ 2014) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 50 กิโลเมตร

เนื้อที่/ภูมิประเทศ
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีเนื้อที่รวมประมาณ 46.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,233 ไร่ แยกเป็น 11 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองเหล่า หมู่ 1, 10, 11 / บ้านคูขาด หมู่ 2, 3 / บ้านโพนเมือง หมู่ 4, 5 /บ้านป่าก่อ หมู่ 6, 9 / บ้านสร้างช้างหมู่ 7 และบ้านคำหมี หมู่ 8 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและที่ดอน เป็นที่ไร่ที่นา มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคือ ป่าสีสุก มีลำเซบายติดต่อเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในการทำเกษตรและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ เช่น ห้วยน้ำต้อน, ห้วยหนองแวง, ห้วยหนองใหญ่, ห้วยหนองแข้, ห้วยหนองโดน, หนองหัวลิง, หนองบักดอ ฯลฯ เป็นต้น

อาณาเขต
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ลำเซบาย
ตำบลก่อเอ้
ตำบลเขื่องในและตำบลยางขี้นก
ตำบลศรีสุข

เขตการปกครอง
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
บ้านหนองเหล่า
บ้านคูขาด
บ้านคูขาด
บ้านโพนเมือง
บ้านโพนเมือง
บ้านป่าก่อ
บ้านสร้างช้าง
บ้านคำหมี
บ้านป่าก่อ
บ้านหนองเหล่า
บ้านหนองเหล่า
นายจันดี  ชินทวัน
นายสุดี  ทองไทย
นายคำตา  สารบูรณ์
ร้อยตำรวจตรีเอื้อ  สามาอาพัฒน์
นายคำผอง  ทองไทย
นายลุน  บริสุทธิ์
นายคำกอง  สารบูรณ์
นายวาสนา  อยู่สุข
นายอำคา  บุญโสม
นายคำดี  ภารการ
นายฟอง  สืบสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กำนันตำบล
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
08-4829-2889
08-7870-6501
08-6259-4216
08-9584-8948
08-9916-8837
08-9751-3147
08-7876-1645
0-4531-8357
08-9023-5234
08-9023-8789
08-7230-6955

ประชากร
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,348 หลัง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,838 คน โดยแยกเป็นชายจำนวน 2,911 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 2,927 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอเขื่องใน เดือนกุมภาพันธ์ 2553) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
บ้านหนองเหล่า
บ้านคูขาด
บ้านคูขาด
บ้านโพนเมือง
บ้านโพนเมือง
บ้านป่าก่อ
บ้านสร้างช้าง
บ้านคำหมี
บ้านป่าก่อ
บ้านหนองเหล่า
บ้านหนองเหล่า
136
185
149
124
111
116
77
85
128
111
126
314
402
333
273
215
273
152
169
257
264
259
297
357
344
291
221
247
184
171
294
250
270
611
759
677
564
436
520
336
340
551
514
530
รวม 1,348 2,911 2,927 5,838


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th