Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.หนองเหล่า
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
 สภาพสังคม
1.การศึกษา(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2562)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็ก นักเรียน ภายในตำบล จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
 1.1  โรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา 5 แห่ง/ศูนย์การศึกษานอกร่ะบบและตามอัธยาศัย 1 แห่ง
         -  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) ที่ตั้ง หมู่1 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนนายพิชาติ พิลาวัลย์ เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล-ม.ต้น 
เบอร์โทร 089-718-1153
         -   โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนารี ขอแจ้งกลาง เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล-ป.6
         -   โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)  ที่ตั้ง หมู่4  ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกราช  ทองรอง เปิดสอนระดับชั้น ป.1-ป.6
         -   โรงเรียนบ้านป่าก่อ  ที่ตั้ง หมู่ 9 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ผู้อำนวยการโรงเรียน -   เปิดสอนระดับชั้น ป.1- ป.6
         -   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขื่องใน ที่ตั้ง หมู่ 11  ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ครูประจำตำบลหนองเหล่า น.ส.พิมพ์พร  ยอดดี เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
 1.2.ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
        -  ศพด.บ้านหนองเหล่า ที่ตั้ง หมู่1  ครูผู้ดูแล นางสาวสุปรียา  แก้วกลึงกลม
        -  ศพด.บ้านคูขาด  ที่ตั้ง หมู่ 2 ครูผู้ดูแล นางผ่องศรี  สารบูรณ์
        -  ศพด.บ้านโพนเมือง  ที่ตั้ง หมู่ 5 ครูผู้ดูแล  นางนารี  เครือดี
        -  ศพด.บ้านป่าก่อ ที่ตั้ง หมู่ 9 ครูผู้ดูแล นางวราภรณ์  ทองไทย
2.สาธารณสุข (ข้อมูล  ณ เดือน ธันวาคม 2562)
    ตำบลหนองเหล่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล่า 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ให้บริการตรวจรักษาโรคตลอดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 045-231-010  โดยมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
         1.นางสุพัฒน์  วงษาศรี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล่า
         2.นางสาวกาญจนา ศักดิ์อาจ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
         3.นางสายธาร   จันทรสุข  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
         4.นางสาวอัญชลี  ทองติด ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
         5.นางสาวชนิดา  นิสัญตา  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
         6.นางสาวชุฬิตา  สิมมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
         7.นายสุเทพ  พิมพ์โสภา  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป
         8.นางอุบล  ชินทวัน  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
3.อาชญากรรม (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2563) ตำบลหนองเหล่ามีสถานีตำรวจชุมชนตำบลหนองเหล่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล่า หมู่11 ที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาขน ให้บริการประชาชนทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
          1.ร.ต.ท  ปัญญา น้ำทอง
          2.ร.ต.ต สิทธิชัย  สายธนู
          3.ร.ต.ต อนงค์  วิเศษดี
          หรือสถานีตำรวจอำเภอเขื่องใน  โทรศัพท์  045-391-127 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
4.ยาเสพติด
          ในพื้นที่ตำบลหนองเหล่า มีปัญหายาเสพติดร้อยละ30 และได้มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบำบัดผู้เสพยาเสพติด
5.การสังคมสงเคราะห์
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ได้สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด และได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้พิการ เพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน







   
     

   


  

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th