Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

สถาบันการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553)
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็ก นักเรียน ภายในตำบล จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษา 5 แห่ง  / ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 แห่ง
ที่ สถาบันการศึกษา ที่ตั้ง ผู้อำนวยการศึกษา เปิดสอนระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า หมู่ 1 นายสุรพล  ทับทิมหิน อนุบาล - ม.3 08-1669-1664
2 โรงเรียนบ้านคูขาด หมู่ 2 นายอุทัย  บุญพึ่ง อนุบาล – ป.6 08-5208-7540
3 โรงเรียนบ้านโพนเมือง หมู่ 4 นายไพศาล  พิลาศาสตร์ อนุบาล – ป.6 08-9865-8896
4 โรงเรียนบ้านป่าก่อ หมู่ 9 นายเสนอ  ศรไชย อนุบาล – ป.6 08-9949-4705
5 โรงเรียนบ้านคำหมี หมู่ 8 นายไพฑูรย์  ประสมพันธ์ ป1. – ป.6 08-9286-1268
6 ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขื่องใน
หมู่ 11 นางสุวรรณี  ครองยุทธ
(ครูประจำตำบลหนองเหล่า)
ประถม – ม.ปลาย 08-7869-6580

     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
ที่ สถาบันการศึกษา ที่ตั้ง หัวหน้าศูนย์/รักษาการ เปิดสอนระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์
1 ศพด. บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 นางสาวสมคิด  บุญเลิศ เด็กปฐมวัย 08-1065-8525
2 ศพด. บ้านคูขาด หมู่ 2 นางผ่องศรี  สารบูรณ์ เด็กปฐมวัย 08-1071-8379
3 ศพด. บ้านโพนเมือง หมู่ 5 นางนารี  เครือดี เด็กปฐมวัย 08-5764-3857
4 ศพด. บ้านป่าก่อ หมู่ 9 นางวราภรณ์  ทองไทย เด็กปฐมวัย 08-6254-1353

สาธารณสุข (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553)
   ตำบลหนองเหล่า มีสถานีอนามัยประจำตำบลหนองเหล่า 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ให้บริการตรวจรักษาโรคตลอดทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0-4532-1010 โดยมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายพรชัย  ครอบบัวบาน จพง.สาธารณสุขอาวุโส 08-7251-3883
2 นางสุดใจ  มนตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 08-9054-1429
3 นางสายธาร  จันทรสุข จพง.สาธารณสุขชุมชน 08-9628-4164
4 นางอารียา  บุญประภาร จนท.บันทึกข้อมูล 08-1966-4616
5 นายสุเทพ  พิมพ์โสภา ผช.จนท.สถานีอนามัย 08-5768-5084
6 นางอุบล  ชินทวัน อสม.จิตอาสาสถานีอนามัย 08-7878-3540

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2553)
   ตำบลหนองเหล่า มีสถานีตำรวจชุมชนตำบลหนองเหล่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 ที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้บริการประชาชนทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
     1. ดต.นิรพงษ์  คำสิลา  โทรศัพท์ 08-0737-3533
     2. ดต.วิชัย  ชนะเกตุ 
     3. ดต.จอมพล  จันทรา  โทรศัพท์ 08-8359-8737

การนับถือศาสนา (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2552)
   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อย 96.90 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.10
   สถานบันทางศาสนา มีทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้
ที่ สถาบันทางศาสนา เจ้าอาวาส เบอร์โทร
1 วัดบ้านหนองเหล่า พระครูอดุลย์  ธรรมประสิทธิ์ -
2 วัดบ้านคูขาด พระครูโสภณ  ขนฺติธรรม 08-7035-7619
3 วัดบ้านโพนเมือง พระอธิการรัตน์  ฐิตฺสาโล -
4 วัดบ้านป่าก่อ พระอธิการปรีชา  อสโม 08-7249-1906
5 วัดบ้านคำหมี พระอธิการคำดี  จนฺทวํโส 08-9719-2670
6 ที่พักสงฆ์บ้านคูขาด พระอาจารย์จันทร์  จนฺทสีโร -
7 วัดป่าบ้านป่าก่อ (ทุ่งศรีวิไล) พระครูชินกร  จนฺธสาโร -


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th