Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

   - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
   - ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม น้ำใช้
   - ขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

   - สร้างงานและอาชีพ
   - พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

   - สังคมเข้มแข็ง
   - ส่งเสริมงานสาธารณสุข
   - ยกระดับคุณภาพการศึกษา
   - สืบสานงานศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

   - ระบบการให้บริการประชาชน
   - การประชาสัมพันธ์การดำเนินการต่างๆ
   - การใช้ระบบไอทีในการปฏิบัติงาน
   - การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
   - สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

   - การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - บำบัดและจัดการขยะ
   - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและรักษาความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา

   - ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   - การสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา

   - เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ส่วนราชการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
   - บรูณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th