Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.หนองเหล่า
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางระวีวรรณ มัดธนู
ปลัด อบต.หนองเหล่า(เบอร์โทรศัพท์ 087 251 4474)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
น.ส.ภัคภิญญา ชัยปรมาธิกุล
หัวหน้าสำนักปลัด(เบอร์โทรศัพท์ 087 790 0624)
Responsive image
Responsive image
น.ส.นุชจรีย์ บัวจูม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
น.ส.รุ่งอรุณ แสนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายนิรุตต์ พันธ์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายนิติพัฒน์ ภารการ
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวจิรปรียา คุณธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
ส.อ.ธวัชชัย ทับทิมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวญาณิศา ดวงศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวสมยง พวงปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายธนกฤต เชื้อสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาววิไลพร บุญชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายเสรี อยู่สุข
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอุทัย แสงไสว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายจีรศักดิ์ สืบสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถน้ำเอนกประสงค์)
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ สืบสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประจำรถน้ำเอนกประสงค์)
Responsive image
นางสาวเยาวลักษณ์ สืบสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น)โทร 062-7423363
Responsive image
นายประวิทย์ บุญเสริม
พนักงานจ้างเหมาบริการ(การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น) โทร 096-0187747
Responsive image
นายศักดิ์ศิริ ทองจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น)โทร 065-092 4675
Responsive image
นายวิษณุ แสงโสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ(การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น)
Responsive image
นายอำคา จันทร์เพ็ชร
ภารโรง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th