Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางระวีวรรณ แก่นเผือก
ปลัด อบต.หนองเหล่า
Responsive image
Responsive image
Responsive image
น.ส.ภัคภิญญา ชัยปรมาธิกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
น.ส.นุชจรีย์ บัวจูม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
น.ส.รุ่งอรุณ แสนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายนิรุตต์ พันธ์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายนิติพัฒน์ ภารการ
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวจิรปรียา คุณธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายปณิธาน เชื้อสิงห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายอุทัย แสงไสว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวสมยง พวงปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายเสรี อยู่สุข
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาววิไลพร บุญชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอำคา จันเพ็ชร
นักการภารโรง
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th