Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.หนองเหล่า
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ (ข้อมูล ณ  ธันวาคม  2562)
     1. สภาพทางเศรษฐกิจทั่วไป
         ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวนพริก เลี้ยงสัตว์ เช่น โค หมู ไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ ดังนี้
           - อาชีพทำการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  92
           - อาชีพรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  2
           - อาชีพรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  3
           - อาชีพค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ  3

   2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีหน่วยธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
       - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)  จำนวน  8  แห่ง
       - โรงสีข้าว  จำนวน  28  แห่ง
       - ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  จำนวน  38  แห่ง
       - ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม  จำนวน  18  แห่ง
       - ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  จำนวน  8  แห่ง
       - ร้านตัดผม  จำนวน  2  แห่ง
       - โรงขนมจีน  จำนวน  1  แห่ง     
       - ฟาร์มไก่  จำนวน  2  แห่ง
       - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า  จำนวน  6  แห่ง
       - ร้านรับซื้อของเก่า  จำนวน  2  แห่ง
       - สถานพยาบาล  จำนวน  1  แห่ง
       - ฟาร์มหมู  จำนวน  2  แห่ง
       - โกดังและลานตากมัน  จำนวน  1  แห่ง     
       - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  6  แห่ง
       - ร้านทำขนม  จำนวน  1  แห่ง
       - ร้านเสริมสวย  จำนวน  2  แห่ง
       - ร้านเกมส์  จำนวน  4  แห่ง
       - ร้านขายสารเคมีทางการเกษตร  จำนวน  1  แห่ง
       - ร้านขายพืชผลทางการเกษตร  จำนวน  1  แห่ง
       - โรงเพาะเห็ด  จำนวน  1  แห่ง


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th